Αντιδραστήρια για τους Αιματολογικούς αναλυτές Sysmex της εταιρείας Sysmex.

KX21N (4)

XS 800i (11)

XT 2000 (12)

XP 300 (6)

XS 1000i / XS 1000i Sampler (14)

XT 1800i (12)