Αντιδραστήρια για τους Αιματολογικούς αναλυτές Sysmex της εταιρείας Sysmex.

XN 330 (12)

XN 430 (12)

XN 450 (12)

XN 530 (12)

XN 550 (12)

KX21N (4)

XS 800i (8)

XT 2000 (9)

XP 300 (4)

XS 1000i / XS 1000i Sampler (8)

XT 1800i (9)