Αντιδραστήρια Roche για τους αυτόματους Ανοσολογικούς, Βιοχημικούς και Αιμοκλινικούς αναλυτές της εταιρείας Roche.

Elecsys 2010 (64)

Cobas E 411 (66)

Cobas 6000 (183)

Cobas Integra 400 (28)

Cobas C311 (58)

Reflotron Plus (6)

AVL (15)

HbA1c/Lipid Cobas b 101 (1)