Αντιδραστήρια Roche για τους αυτόματους Ανοσολογικούς, Βιοχημικούς και Αιμοκλινικούς αναλυτές της εταιρείας Roche.

Elecsys 2010 (168)

Cobas E 411 (168)

Cobas 6000 (172)

Cobas Integra 400+ (109)

Cobas Integra 400 (109)

Cobas C311 (71)

Cobas C111 (34)

AVL (15)

HbA1c/Lipid Cobas b 101 (1)