Αντιδραστήρια για τους αυτόματους Ανοσολογικούς και Αιματολογικούς αναλυτές της εταιρείας Abbott.

Architect (1)

Cell Dyn (1)