Αντιδραστήριο AFP για Biomerieux Vidas – 60 Τest

300,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI-HAV IGM για Biomerieux Vidas- 30 Τest

215,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI-HAV για Biomerieux Vidas – 30 Τest

190,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI-HBC για Biomerieux Vidas – 60 Τest

305,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI-HBS για Biomerieux Vidas – 60 Τest

210,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο ANTI-HCV για Biomerieux Vidas – 60 Τest

230,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο Anti-TG για Biomerieux Vidas – 30 Τest

110,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο Anti-TPO για Biomerieux Vidas – 30 Τest

110,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CA 125 II για Biomerieux Vidas – 30 Τest

120,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CA 15.3 για Biomerieux Vidas – 30 Τest

120,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CA 19.9 για Biomerieux Vidas – 30 Τest

120,00 +ΦΠΑ

Αντιδραστήριο CEA (S) για Biomerieux Vidas – 60 Τest

250,00 +ΦΠΑ