Aντιδραστήριο AAGP2 – 100 TEST για Roche Cobas Integra 400 / 400+

205,00 +ΦΠΑ

Aντιδραστήριο AMPS2 – 200 TEST για Roche Cobas Integra 400 / 400+

195,00 +ΦΠΑ

Aντιδραστήριο BARB – 200 TEST για Roche Cobas Integra 400 / 400+

240,00 +ΦΠΑ

Aντιδραστήριο BNZ2 – 200 TEST για Roche Cobas Integra 400 / 400+

340,00 +ΦΠΑ

Aντιδραστήριο CARB4 – 200 TEST για Roche Cobas Integra 400 / 400+

255,00 +ΦΠΑ

Aντιδραστήριο CERU – 100 TEST για Roche Cobas Integra 400 / 400+

90,00 +ΦΠΑ

Aντιδραστήριο CHED2 – 150 TEST για Roche Cobas Integra 400 / 400+

25,00 +ΦΠΑ

Aντιδραστήριο CO2-L – 250 TEST για Roche Cobas Integra 400 / 400+

95,00 +ΦΠΑ

Aντιδραστήριο COC2 (Cocaine II) – 200 TEST για Roche Cobas Integra 400 / 400+

205,00 +ΦΠΑ

Aντιδραστήριο CYSC2 – 225 TEST για Roche Cobas Integra 400 / 400+

485,00 +ΦΠΑ

Aντιδραστήριο DIG – 250 TEST για Roche Cobas Integra 400 / 400+

520,00 +ΦΠΑ

Aντιδραστήριο ETOH2 – 100 TEST για Roche Cobas Integra 400 / 400+

43,00 +ΦΠΑ