Αντιδραστήριο 25-ΟΗ για Maccura i800 – 200 Test

Αντιδραστήριο AFP για Maccura i800 – 100 Test

Αντιδραστήριο Anti-TG για Maccura i800 – 100 Test

Αντιδραστήριο Anti-TPO για Maccura i800 – 100 Test

Αντιδραστήριο CA 125 για Maccura i800 – 100 Test

Αντιδραστήριο CA 15-3 για Maccura i800 – 100 Test

Αντιδραστήριο CA 19-9 για Maccura i800 – 100 Test

Αντιδραστήριο CEA για Maccura i800 – 100 Test

Αντιδραστήριο CORTISOL για Maccura i800 – 100 Test

Αντιδραστήριο E2 για Maccura i800 – 100 Test

Αντιδραστήριο f-PSA για Maccura i800 – 100 Test

Αντιδραστήριο Ferritin για Maccura i800 – 200 Test